نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوا شکل : تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 292 عرض : 228 ارتفاع : 47

Featured Image

BMW