نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : اکویی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 113 عرض : 55 ارتفاع : 220

Featured Image