نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : اکویی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 73 عرض : 31 ارتفاع : 79

Featured Image