نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر سوخت شکل : اکویی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 85 عرض : 37 ارتفاع : 227

Featured Image

SCANIA TRUCK
G - P - R Series