نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 69 عرض : 54 ارتفاع : 78

Featured Image