نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : اکویی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 63 عرض : 30 ارتفاع : 115

Featured Image

Mercedes Benz