نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : اکویی
طول (A) ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B)
عرض : 60 ارتفاع : 57 قطر درونی واشر : 27

Featured Image