نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : اکویی
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر (A)
ارتفاع : 82 قطر درونی واشر : 28 قطر : 69

Featured Image