در گروه تولیدی فیلتر سركان بيش از1200 نفر به طورمستقيم مشغول كارند ، اين نيروها از زبده ترين و متخصص ترين نيروهاي منطقه هستند كه چرخ توليد را به روانترين شكل مي چرخانند .

بيش از 100 مهندس و كارشناس مشغول طراحي سيستم ها، توليد جديد ، افزايش راندمان ، افزايش فروش يافتن بازارهاي مصرف جديد و توزيع متكثر هستند .