نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر آبگیر گازوئیل شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر (A)
ارتفاع : 203 قطر : 93
Volvo truck
FH Classic