نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر سوخت شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A)
ارتفاع : 261 قطر درونی واشر : 93 قطر بیرونی واشر : 103 قطر : 108
Volvo Truck
FH Classic