نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوا شکل : استوانه‌ای
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C)
ارتفاع : 320 قطر درونی واشر : 258 قطر بیرونی واشر : 419
Mercedes Benz Truck
Benz Truck