نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوای بیرونی شکل : outerair
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C)
ارتفاع : 410 قطر درونی واشر : 203 قطر بیرونی واشر : 328.5