نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر آبگیر گازوئیل شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر (A) رزوه (G)
ارتفاع : 197 قطر : 93 رزوه : 1-14
Volvo truck
FH Classic
FM