نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر آب شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A) رزوه (G)
ارتفاع : 138 قطر درونی واشر : 61.5 قطر بیرونی واشر : 71.5 قطر : 90 رزوه : 16*1.5
VolvoTruck