نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A) رزوه (G)
ارتفاع : 77 قطر درونی واشر : 56 قطر بیرونی واشر : 65 قطر : 82 رزوه : m20*1.5

Featured Image

Hyundai
Kia