نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : اکویی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 64 عرض : 29 ارتفاع : 68

Featured Image

IKCO