نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : پیچی
عرض (B) ارتفاع (H) قطر (A)
عرض : 72 ارتفاع : 101 قطر : 72

Featured Image