نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : پیچی
عرض (B) ارتفاع (H) قطر (A)
عرض : 63 ارتفاع : 91 قطر : 63

Featured Image