نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : پیچی
عرض (B) ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A)
عرض : 76 ارتفاع : 89 قطر درونی واشر : 13 قطر بیرونی واشر : 63 قطر : 72

Featured Image