نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A) رزوه (G)
ارتفاع : 211.5 قطر درونی واشر : 93 قطر بیرونی واشر : 103 قطر : 111.6 رزوه : 1 1/2*12

Featured Image