نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوا شکل : تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 319 عرض : 257 ارتفاع : 60

Featured Image