نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوا شکل : تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 329 عرض : 247 ارتفاع : 44

Featured Image