نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوا شکل : تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 280 عرض : 196 ارتفاع : 40

Featured Image